Skoči na vsebino

Projektni partnerji

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Kundenservice Steiermark (Zvezni urad za meteorologijo in geodinamiko, Služba za stranke Štajerska) iz Gradca (Graz) je avstrijska državna meteorološka in geofizikalna služba in najstarejša samostojna meteorološka služba na svetu.

V okviru ZAMG delujeta meteorološka in potresna merilna mreža z 280 postajami. Področja delovanja, pomembna za projekt CROSSRISK, segajo od napovedovanja vremena in izdajanja opozoril prek raziskav v uporabni meteorologiji, klimatologiji in geofiziki do razvoja vremenskih in snežnih modelov.

Služba za stranke pri ZAMG Štajerska deluje dodatno kot služba za opozorila pred snežnimi plazovi in je aktivna na področju raziskav snega.

Andreas Gobiet

+43 316 24 2200 3390

Lisa Jöbstl [glavna administratorka projekta]

+43 316 24 2200 3315

Fachhochschule Joanneum, Institut für Electronic Engineering (Visoka strokovna šola Joanneum, Inštitut za elektroniko) iz Gradca (Graz) ima dolgoletne izkušnje pri radarskem merjenju višine snega in notranjih plasti snežne odeje, zaznavanju plazov z radarjem, obdelavi signalov in podatkov ter vizualizaciji radarskih podatkov, brezžičnem prenosu in internetni povezavi do radarskih podatkov.

Poleg tega ima izkušnje z radarsko tehnologijo, s projektiranjem radio‑frekvenčnih vezij, z analogno in digitalno obdelavo signalov ter tudi z razvojem strojne in programske opreme, simulacijami in načrtovanjem sistemov.

Robert Okorn

+43 386 2 33600 8322

Agencija Republike Slovenije za okolje, Državna meteorološka in hidrološka služba (ARSO) opravlja strokovne, analitične, regulatorne in upravne naloge s področja okolja na državni ravni in je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Njena naloga je opazovanje, merjenje, analiziranje in napovedovanje vremenskih in hidroloških pojavov, izdajanje državnih opozoril za nevarnost naravnih nesreč.

V okviru nacionalne službe za meteorologijo in hidrologijo potekajo tudi vzdrževanje, razvoj in izboljšave modelov za napovedovanje naravnih dogodkov in z njimi povezanih orodij za analizo, vizualizacijo in diseminacijo podatkov.

Aleš Poredoš

+386 1 478 4144

Univerza v Mariboru je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji. Na njej študira okrog 14.000 študentov, zanje pa skrbi približno 1800 članov osebja. Je avtonomna, znanstveno-raziskovalna in izobraževalna ustanova, katere namen je odkrivanje znanja, skrb za znanje ter prenašanje znanja skozi celostno povezanost humanistike, družboslovja, tehnike, ekonomije, medicine, naravoslovja, prava, pedagoških ved in umetnosti v širšo družbeno skupnost.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko iz Maribora (UM FERI) deluje na področju informatike, avdiovizualnih tehnologij, promocije, trženja in oblikovanja spletnih strani ter drugega promocijskega gradiva. Na fakulteti posredujemo študentom znanja, temelječa na mednarodno priznanem znanstvenoraziskovalnem delu ter jim s tem omogočamo uspešno vključevanje v bodoča delovna okolja v domačem in mednarodnem prostoru.

Suzana Žilič Fišer

+386 2 220 7293

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je partner v številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Pri tem projektu sodeluje Geografski inštitut Antona Melika oziroma njegov

Oddelek za narave nesreče, ki deluje na področju preventive. Izpostavljamo odlično sodelovanje projektnih partnerjev v okviru projekta NH-WF/Naravne nesreče brez meja (http://www.natural-hazards.eu). ZRC SAZU sodeluje tudi pri upravljanju tveganj v urbanih okoljih in preučevanju podnebnih sprememb.

Miha Pavšek

+386 1 470 6361

Amt der Kärntner Landesregierung Abteilung 8 – Umwelt, Wasser und Naturschutz (Urad deželne vlade Koroške oddelek 8 – okolje, vode in varstvo narave) iz Celovca (Klagenfurt) upravlja veliko mrežo meteoroloških opazovanj in bo regionalna osnova za aktivnosti modeliranja v projektu.

Poleg tega ima visoko strokovno znanje in izkušnje z upravljanjem tveganj. Strokovno znanje te službe v okviru projekta bo pomembno predvsem pri oceni nevarnosti proženja snežnih plazov.

Wilfried Ertl

+43 463 5361 8312

Amt der Steiermärkischen LandesregierungAbteilung 14 – Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit ali na kratko A14 (Urad deželne vlade Štajerske oddelek 14 – vodno gospodarstvo, viri in trajnost) iz Gradca (Graz) skrbi za koordinacijo vodnega gospodarstva na avstrijskem Štajerskem.

Spremlja strokovno-tehnične zadeve in koordinira izvajanje Vodne direktive. Izvaja tudi naloge in ukrepe v povezavi z nacionalnim načrtom za gospodarjenje z vodnimi viri, nadzira geotermijo in hidrogeologijo ter vzdržuje in razvija modele za napovedovanje poplav.

Robert Schatzl

+43 31 6877 2014