Domov

Pozdravljamo vas na spletnih straneh projekta »CROSSRISK, Javna opozorila – zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje«, v katerem se bo tri leta sedem projektnih partnerjev ukvarjalo z zbiranjem podatkov in razvojem novih metod za posredovanje čezmejno usklajenih informacij o padavinah in snežni odeji.

Eden ključnih izzivov v programskem območju SI-AT so nevarnosti, povezane z dežjem in snegom, saj vplivajo na številne dejavnosti obeh držav. V projektu smo združili znanje in spodbudili skupen razvoj na področju napovedovanja in opozarjanja za izboljšanje varnosti ljudi in infrastrukture. Poleg tega bo nudil projekt oporo tudi turizmu, saj bo dvigal ozaveščenost in informiranost uporabnikov čezmejnega alpskega prostora obeh držav in njegovih obiskovalcev.

Med glavnimi učinki projekta so izboljšanje napovedi in opozoril glede dežja, poplav in predvsem snega ter z njim povezanih snežnih plazov, njihova čezmejna usklajenost ter izboljšanje njihove razumljivosti, dostopnosti in razširjenosti. Ob tem bomo izboljšali tudi pretok informacij med pristojnimi in zainteresiranimi ustanovami v obeh državah s čimer se bo dvignila usposobljenost njihovih strokovnjakov in povečala varnost prebivalcev.

O projektu

POMEN IN REZULTATI PROJEKTA

Programsko območje Slovenija-Avstrija se sooča z izzivi, povezanimi z obilnimi dežnimi in snežnimi padavinami, kot sopoplave, snežni plazovi, velike snežne obremenitve infrastrukture in pomanjkanje snežne odeje za turistične dejavnosti. Opozorila, povezana s temi dogodki, na avstrijsko-slovenski meji trenutno niso usklajena, čeprav se obe državi srečujeta s podobnimi izzivi. To jasno nakazuje na potrebo po uskladitvi in skupnem razvoju vremenskih napovedi in opozoril na tem območju.

Projekt bo prispeval k boljšim napovedim in opozorilom o poplavah, taljenju snega, sneženju, snežni obtežitvi, potencialu za umetno zasneževanje in o nevarnosti zaradi snežnih plazov. Za dosego tega bodo projektni partnerji skupaj razvili inovativne numerične modele in sisteme za monitoring. Za povečanje ozaveščenosti bodo izdelana nova izobraževalna in promocijska gradiva, na ciljne skupine pa bodo tudi neposredno naslovljene delavnice, usposabljanja, seminarji in konference.

Vsebina projekta

Projekt sestavljajo štirje vsebinski sklopi, ki obsegajo vse od izdelave novih meteoroloških in hidroloških izdelkov pa do njihovega posredovanja  ciljnim uporabnikom prek novih metod in načinov.

T1 [SNEG] – Novi izdelki za napovedovanje nevarnosti in priložnosti, povezanih s snegom v regiji SI-AT  (Odgovorni projektni partner: ZAMG)

 • Razvoj modelov za napovedovanje količine snega ter potenciala za umetno zasneževanje in dnevna napoved odtoka zaradi taljenja snega.
 • Krajevna ocena nevarnosti snežnih plazov na temelju radarskih meritev, konvencionalnih snežnih in meteoroloških podatkov na treh pilotnih območjih.
 • Podpora za dolgoročno načrtovanje vpliva podnebnih sprememb in priprava poročila o snegu pod vplivom podnebnih sprememb.

T2 [POPLAVA] – Izboljšane hidrološke napovedi za boljša poplavna opozorila v regiji SI-AT (Odgovorni projektni partner: A14)

 • Izboljšane napovedi poplav z nadgradnjo modelov Mure.
 • Poplavni scenariji za izboljšavo načrtov zaščite in reševanja ob poplavah s katalogom in zemljevidom poplavnih scenarijev.
 • Izboljšano spremljanje pretokov rek z nadgradnjo merilnih sistemov.
 • Ocena vpliva podnebnih sprememb na prihodnji razvoj padavin in poplav ter izdelava poročila o ekstremnih padavinah.

T3 [IZROČANJE] – Nove tehnične metode za razširjanje produktov s ciljem doseganja boljše vidnosti in uporabe informacij glede tveganj in priložnosti, povezanih s snegom in poplavami na območju SI-AT  (Odgovorni projektni partner: ARSO)

 • Izboljšane tehnične metode za dostavo in diseminacijo produktov za opozorila in napoved.
 • Izboljšana dostopnost produktov za opozarjanje in napovedovanje.

T4 [OZAVEŠČANJE] – Izboljšana ozaveščenost in dojemanje  tveganj in priložnosti, povezanih s poplavami in snežno odejo v SI-AT regiji (Odgovorni projektni partner: UM)

 • Izdelava novih oblikovalskih konceptov za bolj razumljive uporabniške produkte.
 • Izboljšano odločanje v procesu plazovnega opozarjanja in pri delu plazovnih komisij ter izdelava plazovnega učbenika in gradiva za izobraževanja.
 • Promocija rezultatov ter izobraževanje.